Întru această zi, cuvânt al Sfântului Maxim Mărturisitorul, din Filocalie:

Tălmăcirea duhovnicească pe scurt a jertfelor din Lege.

 

Întrebare: Ce înseamnă cele cinci feluri de jertfe, aduse după rânduiala Legii: oaia, boul, capra, turtureaua şi porumbelul?

Răspuns: După unul din înţelesuri, berbecul, ca unul care-i căpetenie, închipuieşte puterea raţională, taurul, iuţimea, iar capra, pofta. Turtureaua, la rândul ei, închipuieşte neprihănirea, iar porumbelul, sfinţenia. Dacă însă voim să ţinem seama şi de însuşirile fireşti ale fiecărui animal şi le căutăm înţelesul potrivit, cei pricepuţi în astfel de lucruri spun că oaia aduce trei lucruri stăpânului ei: lâna, laptele şi mielul. Iar pupila ochiului ei se întoarce după soare şi în fiecare zi dă afară 365 de bobiţe de gunoi. La fel şi oaia cugetătoare, care este omul, dacă vrea să se aducă jertfa Stăpânului, trebuie să-i dea, ca lână, făptuirea poruncilor, ca lapte, înţelegerea duhovnicească a naturii, că aceasta hrăneşte mintea, iar ca mielul, ucenicul pe care îl naşte prin învăţătură, silindu-se să-l facă întru totul ca pe sine şi să-l aducă desăvârşit înaintea lui Dumnezeu. Dar şi pupila ochilor unuia ca acesta, se întoarce după soare, adică mintea lui se îndreaptă după soarele Dreptăţii, Hristos, Care călăuzeşte toate ale noastre prin Providenţa cea cârmuitoare a lucrurilor, că în necazuri ca şi în zilele bune, el îi mulţumeşte Aceluia pentru Providenţa, care le călăuzeste bine pe toate. Unul ca acesta leapădă în fiecare zi 365 bobiţe de gunoi, adică aruncă de fiecare dată cele stricăcioase şi de prisos, supuse timpului şi prefacerii.

 

Întru această zi, învăţătură a Sfântului Vasilie, despre faptele bune

 

Învaţă-te şi te deprinde, omule credincios să fii lucrător de evlavie învaţă-te a vieţui după cuvântul Evangheliei; cuvântul acesta să-ţi fie, adică, îndreptarea ochilor, înfrânarea limbii, domolirea trupului, smerenie minţii, gânduri curate având pierdere şi parăsire mâniei. Nevoieşte-te la faptele cele bune, pentru Domnul; lipsit fiind nu te răzbuna; urât fiind, să iubeşti; fiind prigonit, rabdă; hulit fiind, să mângâi; omoară-ţi păcatul, răstigneşte-te împreună cu Hristos. Toată dragostea să-ţi pui spre Domnul, ca să-L afli unde sunt mulţimile de îngeri, soboarele celor întâi născuţi, scaunele Apostolilor, toiagele Patriarhilor, cununile Mucenicilor şi laudele Drepţilor. Cu aceştia, să doreşti, şi pe tine însuţi să te numeri. Iar când va veni vreo ispită asupra ta, din îngăduinţa lui Dumnezeu, ori goliciune, ori necaz, ori foame, sau altceva, sau vreo boală cercându-ţi trupul tău, sau vreo pierdere de sânge pătimind, pentru Dumnezeu, rabdă, lăudând pe Dumnezeu, şi să nădăjduiesti spre Domnul cel milostiv, ca îndrăznind, nesfiindu-te, să zici: "Trecut-am prin foc şi prin apă şi ne-ai scos pe noi la odihnă".

 

Întru această zi, cuvânt lui Cosma presviterul, către episcopii şi preoţii, cei ce pasc turma lui Hristos

 

Să nu îngropaţi talantul în mâncări, să nu ascundeţi mărgăritarul domnului în beţii. Că sluga aceea, care a luat un argint, măcar că nu l-a pierdut, ci l-a adus pe el la Domnul său, cu toate acestea, ce răspuns a auzit, şi ce fel de plată a luat: "Slugă rea, i-a zis, ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi adun de unde n-am risipit. Deci de ce n-ai dat argintul meu la schimbători şi, venind, eu aş fi luat al meu cu dobândă?" Şi a zis către cei ce slujeau: "Aruncaţi-l pe el în gheena focului".

Auziţi, voi păstorilor, acest înfricoşat răspuns? Dacă, adică nepierzând argintul Domnului, ci în basma curată păstrându-l şi Domnului său aducându-l a fost găsit vrednic de atâta osândă, apoi, cu atât mai mult cei ce au primit doi arginţi sau trei, de nu-i vor îngriji pe ei cu pază, ci în lene îi vor îngropa, cum vor fi munciţi, dacă nu îndoit sau întreit? Ascultaţi pe mai-marele Apostolilor, cum vă învăţa pe voi, zicând: "Păstraţi turma lui Dumnezeu cea dată în paza voastră nu în silă, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig, ci din dragoste. Nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste biserici, ci chip făcându-vă turmei. Iar când se va arăta mai-marele Păstorilor, veţi lua cununa slavei cea neveştejită". Şi iarăşi: Fiţi treji şi priveghiaţi, că potrivnicul vostru diavol, ca un leu umblă răcnind, căutând pe cine să înghită; căruia împotriviţi-vă, stând tari în credinţă". Aceste cuvinte auzind, voi episcopilor, luaţi aminte, adică, în ce chip se cuvine vouă a purta de grijă de turma ce vi s-a încredinţat, ca vrednici să vă faceţi a dobândi bunătăţile cele făgăduite, întru Iisus Hristos Domnul nostru.

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

Instagram

  5 X 1000

   

  Catedrala Neamului

  construimcatedrala.ro

  Tinerii ortodocși

  Nepsis

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   

   

  Numărul total de vizitatori

  11776300