Întru această zi, povestire din viaţa Sfântului Macarie egipteanul, despre două femei ce au ajuns la desăvârşire, în lume fiind

Rugându-se oarecând Cuviosul către Dumnezeu, s-a făcut un glas către dânsul, zicându-i: "Macarie, încă n-ai ajuns la măsura celor două femei, care vieţuiesc împreună în cetatea cea de aproape". Deci, auzind aceasta bătrânul, şi-a luat toiagul său şi a mers în cetatea aceea şi, aflând casa lor, a bătut în uşa şi îndată una dintre dânsele a ieşit cu mare bucurie şi l-a primit pe el. Apoi, chemând bătrânul pe amândouă, a zis către dânsele aşa: "Pentru voi atâta osteneală am îndurat, venind din pustia cea depărtată, ca să înţeleg lucrurile voastre, pe care spuneţi-mi-le mie, netăinuindu-le". Şi au răspuns femeile către bătrânul: "Crede-ne pe noi, Sfinte Părinte, că nici în noaptea trecută de patul bărbaţilor noştri n-am fost libere, deci, ce fel de lucruri cauţi de la noi?" Iar bătrânul stăruia, rugându-le pe ele, să-i arate rânduiala vieţii lor. Iar ele, silite fiind, au zis : "Noi nici un fel de rudenie între noi nu aveam şi s-a întâmplat că s-au însoţit cu noi doi fraţi şi, cu dânşii, cincisprezece ani petrecând în aceeaşi casă, nici un cuvânt rău sau spurcat n-am zis una către alta, nici nu ne-am sfădit cândva, ci în pace până acum vieţuim. Şi ne sfătuiam cu un gând, ca, lăsând pe soţii cei trupeşti, să mergem în ceata sfintelor fecioare, celor ce slujesc lui Dumnezeu, dar n-am putut să-i înduplecăm pe bărbaţii noştri, ca să ne lase pe noi, măcar că foarte cu multe lacrimi şi rugăminţi i-am rugat pe dânşii. Drept aceea, necâştigându-ne dorirea, am pus aşezământ între Dumnezeu şi între noi ca: nici un fel de cuvânt nesocotit să nu zicem până la moartea noastră".

Acestea, auzindu-le, Sfântul Macarie a zis: "Cu adevărat, nici fecioare, nici măritate, nici monah, nici mirean, ci hotărârea cea bună o caută Dumnezeu, primind-o pe ea ca pe însăşi fapta, şi fiecăruia, după alegerea cea de bună voie, îi dă pe Duhul Sfânt, Cel ce îndreptează viaţa tuturor celor ce vor să se mântuiască".

Întru această zi, pomenirea Sfintei Muceniţe Eufrasia fecioara (sec. IV)

Aceasta a fost din cetatea Nicomidiei, pe vremea împărăţiei lui Maximian, de neam vestit, frumoasă la chip, şi cu bune obiceiuri şi credincioasă roabă a lui Hristos Iisus. Şi, fiind prinsă de închinătorii la idoli, a fost silită să aducă jertfa zeilor, şi, nesupunându-se, a fost bătută cumplit, dar ea a răbdat aceasta cu bărbăţie. Apoi, dată a fost spre batjocura unui barbar, şi acesta a dus-o pe ea la casa lui. Iar ea, neîncetat, în mintea ei, se ruga Preacurat Mirelui său, lui Dumnezeu, ca să-i păzească curăţirea ei nestricată.

Deci, când spurcatul acela barbar s-a închis în casă, Sfânta l-a rugat pe el să o aştepte pe ea puţin, făgăduindu-i să-i dea o buruiană pe care, de o va purta cu sine, apoi nu-l va răni pe el nici o armă a duşmanului, zicând ea despre sine că este fermecătoare. Iar barbarul i-a zis ei: "Îmi vei da pe urmă buruiana aceea". Răspuns-a înţeleapta fecioară: "Nu este cu putinţă să fie găsită buruiana aceea de femei nefecioare, ci numai de fecioare nenuntite. Că altfel, acea buruiană nu are nici o putere". Şi a slăbit-o barbarul, până ce îi va arăta lui buruiana aceea.

Deci, Sfânta, în grădină mergând şi adunând nişte buruieni, pe care le-a aflat acolo, i le-a arătat lui, iar el i-a zis : "Şi cum voi şti că sunt adevărate cele grăite de tine?" Iar ea a pus buruienile acelea pe grumajii ei şi i-a zis lui: "Ia o sabie ascuţită şi, repezind-o tare cu amândouă mâinile, şi, loveşte-mă în grumaji, pe cât vei putea şi din aceasta vei şti că nicidecum nu mă va vătăma sabia ta". Iar el, crezând cuvintele ei, a luat sabia şi a dus-o la capul Sfintei fecioare şi a repezit-o tare şi, lovind-o i-a tăiat cinstitul ei cap. Şi, cunoscând el că a fost batjocorit de dânsa, scrâşnea cu dinţii săi, dar la nimic nu ajuta. Că acum înţeleapta fecioară s-a dus neîntinată către Mirele ei Hristos, lăsând preaminunat chip de înţelepciunea sa, voind mai bine să moară, decât să-şi piardă fecioria ei.

Întru această zi, cuvânt pentru un om izbăvit de boală, pentru milostenie, dar care, părându-i rău de milostenia sa a căzut şi a murit

A fost un oarecare om în Constantinopol şi acela, îmbolnăvindu-se şi de moarte temându-se, a dat la săraci treizeci de litre de aur şi pentru acea milostenie se făcuse sănătos. Dar, din îndemnarea diavolului, a început a se mâhni pentru aur, căindu-se de milostenia pe care o făcuse. Şi, spunând aceasta unui om bogat care îi era prieten de aproape, acela i-a zis lui: "Să nu primeşti, omule, nicidecum sfatul acesta rău, ca nu cumva să mânii pe Dumnezeu, Care te-a făcut pe tine viu pentru milostenia ta, ca nu cumva să aducă până şi moartea, năpraznică asupra ta şi vei muri fără de pocăinţă". Iar acela n-a ascultat, ci încă şi cu mânie s-a îndepărtat.

Deci, i-a zis lui prietenul: "Dacă nu asculţi cuvintele mele şi cele spre mântuirea ta nu le primeşti, eu îţi voi da ţie alt sfat". Iar acela a zis: "Care? Şi în ce fel?" Iar adevăratul milostivitor i-a răspuns: "Să vii, împreună cu mine, la biserică şi să zici: Nu sunt eu, Doamne, cela ce am făcut milostenia, ci este milostenia acestuia. Şi eu îţi voi da ţie treizeci de litre de aur". Şi acela a făgăduit că aşa va face. Deci, venind la biserică şi aurul în mâini primindu-l, i s-a jurat precum îi spusese lui şi, ieşind prin uşile bisericii, îndată căzând, a murit. Şi i-a cuprins frică şi cutremur pe toţi care s-au aflat acolo, de grabnica osândă a Judecătorului celui drept.

Deci, clericii sfătuiau pe stăpânul aurului să-şi ia ce era al său, iar aceasta s-a lepădat de el, zicând: "Să nu-mi fie mie nici gând a primi una ca aceasta, pentru că, ceea ce am dăruit Domnului Dumnezeului, a Aceluia este şi întru vistieriile cele de sus s-a scris, cum dar, pot eu să-l am pe el în a mea stăpânire? Că aşa de năpraznic au murit şi Anania, împreună cu femeia lui Safira, când au dat lui Dumnezeu preţul ţarinii lor, pentru că ascunseseră o parte din preţ. Că Dumnezeu nu se amăgeşte, nici nu se defaimă". Deci, auzind, toţi s-au folosit şi au dat săracilor cele treizeci de livre de aur ale mortului.

Întru această zi, învăţătură a fericitului Macarie

Cei ce nu voiesc să păzească cele ale legii şi nici să asculte nu voiesc, să se gătească să asculte şi să rabde ceea ce nu voiesc. Că, de vom tăcea noi pietrele vor striga.

Dacă cineva cu îndrăzneală va grăi cele de folos, plată va lua. Iar de va grăi cele spre tihnă, celor ce ascultă, judecată făţarnică va lua. Că mai bine este omului, primindu-şi folosul din grăirea adevărului, chiar de ar fi urât de toţi, decât să se vatăme din făţărnicie, deşi este iubit pentru aceasta. Că pe cei ce sunt urâţi de oameni fără dreptate, îi va ridica Domnul, iar pe cei ce de oameni sunt îndrăgiţi, îi va defăima.

Şi multe sunt căile spre pocăinţă: "Mai întâi trebuie să ne pocăim de păcatele noastre; A doua cale este să iertăm aproapelui greşelile ; A treia este rugăciunea, cea din toată inima înălţată; A patra este să dăm milostenie; A cincia este gândul cel smerit. Deci, să nu ne lenevim, ci, în toate zilele prin toate acestea să umblăm, că foarte plăcute sunt căile acestea. Dumnezeului nostru slavă, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

Instagram

  5 X 1000

   

  Catedrala Neamului

  construimcatedrala.ro

  Tinerii ortodocși

  Nepsis

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   

   

  Numărul total de vizitatori

  11776284