Întru această zi, cuvânt despre păcătoşii ce se îngroapă în biserică

A fost în părţile Tabenesiotului o oarecare călugăriţă, care îşi câştigase înfrânarea trupească, dar cu sălbăticia limbii nu se părăsise de vorbirea deşartă. Deci, aceasta, săvârşindu-se şi averea dându-şi, a fost îngropată în biserică. Iar în noaptea dintâi, păzitorul bisericii, din iconomie dumnezeiască, a văzut-o pe ea aruncată înaintea altarului, pe jumătate arsă, că o parte a ei ardea, fiind aruncată în foc, iar partea cealaltă rămânea nearsă. Deci, a doua zi sculându-se, paznicul a spus tuturor şi le-a arătat şi locul unde călugăriţa aceea ardea în foc.

 

Şi, mergând înaintea jertfelnicului, a aflat ars locul pe marmora pe care arsese. Deci, cu acest semn, aievea s-a arătat că cei ale căror păcate nu sunt iertate, aceia nu vor scăpa de Judecată. Şi nu vor putea să câştige nici un ajutor numai din atingerea cu locurile cele sfinţite.

Întru această zi, minunea Sfântului Vasilie, la Anastasie preotul

Într-una din zile, Cuviosul Părintele nostru Vasilie, strălucit fiind de darul cel dumnezeiesc, a zis către clericii săi: "Veniţi, fiilor, după mine ca să vedem slava lui Dumnezeu, şi împreună să proslăvim pe Stăpânul nostru". Şi au ieşit din cetate, neştiind nimeni unde voieşte el să meargă. Iar un preot cu numele Anastasie, care vieţuia într-un sat, avea femeie cu numele Teogonia, cu care patruzeci de ani a petrecut în feciorie şi de mulţi se socotea că Teogonia este neroditoare, pentru că nimeni nu ştia fecioria curăţiei lor, cea păzită în taină. Şi avea Anastasie, pentru viaţa sa sfântă, Duhul lui Dumnezeu şi era bărbat înainte-văzător. Că întru acea vreme, văzând el mai înainte cu duhul, că Vasilie avea să-l cerceteze pe el, a zis către soţia sa Teogonia: "Eu mă voi duce la câmp, ca să lucrez pământul, iar tu, sora mea, să împodobeşti casa şi în ceasul al nouălea din zi, aprinzând lumânări, să ieşi întru întâmpinarea Sfântului Vasilie arhiepiscopul, că vine să ne cerceteze pe noi păcătoşii". Iar ea, mirându-se de cuvintele bărbatului său, a împlinit porunca. Şi nu departe fiind Sfântul Vasilie de casa lui Anastasie, l-a întâmpinat pe el Teogonia şi i s-a închinat lui. Iar Vasilie i-a zis: "Cum te afli, doamnă Teogonia?" Iar ea, auzind că pe nume o cheamă, s-a înspăimântat şi a zis: "Sănătoasă sunt, stăpâne sfinte". Iar fericitul i-a zis: "Unde este domnul Anastasie, fratele tău?" Iar ea a răspuns: "Nu frate, ci bărbat îmi este mie, şi s-a dus la câmp să lucreze pământul, dar mă voi duce să-l chem pe el". Iar Vasilie i-a zis: "A venit şi în casă este, nu te osteni". Aceste cuvinte auzind, de şi mai multă spaimă s-a umplut, că toată taina lor, Sfântul mai înainte a văzut-o şi, tremurând, a căzut la picioarele Sfântului şi i-a zis: "Roagă-te pentru mine, păcătoasa, Sfinte al lui Dumnezeu, că mari şi minunate lucruri văd la tine". Iar Sfântul se ruga pentru dânsa.

 

Şi, intrând în casa preotului, l-a întâmpinat însuşi Anastasie şi, sărutând picioarele Sfântului, a zis: "De unde mie aceasta, că a venit arhiereul Domnului la mine?" Iar arhiereul i-a zis: "Bine că te-am aflat, ucenice al lui Hristos; să mergem la biserică şi să facem dumnezeiască slujbă". Căci, se obişnuise preotul acela să postească în toate zilele, afară de sâmbătă şi de Duminică şi nu gusta nimic, fără numai pâine şi apă. Iar când au mers în biserică, a poruncit Sfântul Vasilie lui Anastasie ca să slujească Liturghia. Iar el se lepăda, zicând: "Ştii, stăpâne, ce zice Scriptura: Cel mai mic de la cel mai mare se blagosloveşte". Iar Vasilie a zis către dânsul: "Cu toate lucrurile tale cele bune, să ai şi ascultare". Şi, când slujea Anastasie, în vremea sfinţirii înfricoşătoarelor Taine, a văzut Sfântul Vasilie şi ceilalţi care erau vrednici, pe Preasfântul Duh pogorându-se, în chip de foc şi pe Anastasie înconjurându-l. Iar după săvârşirea dumnezeieştii slujbe, au intrat în casă şi a pus preotul masă Sfântului şi clericilor lui. Şi, mâncând, a întrebat Sfântul pe preot: "De unde îţi este averea şi ce fel este viaţa ta, spune-mi mie". Răspuns-a preotul: "Eu, arhiereule al lui Hristos, om păcătos sunt şi mă aflu sub dajdia poporului şi am două perechi de boi. Cu una lucrez eu însumi, iar cu alta slujitorul meu şi, din roadele lucrului acesta, o parte este spre primirea străinilor, iar altă parte spre darea dajdiilor, şi se osteneşte cu mine şi femeia mea, slujind străinilor şi mie". Şi a zis Vasilie către dânsul: "Să o numeşti pe ea sora ta, precum şi este; dar spune-mi mie bunătăţile tale". Răspuns-a Anastasie: "Eu nimic bun n-am făcut pe pământ". Atunci Vasilie a zis: "Să ne sculăm şi să mergem împreună". Şi, sculându-se, au mers la un bordei şi a zis Vasilie: "Să-mi deschizi mie uşa aceasta". Iar Anastasie a zis: "Nu, Sfinte al lui Dumnezeu, să nu voieşti a intra, că nimic nu este acolo, fără numai cele de trebuinţă pentru casă". Iar Vasilie a zis: "Eu pentru trebuinţele acestea am venit".

 

Iar preotul, nevrând să deschidă uşa, a deschis-o Sfântul cu cuvântul şi, intrând, a aflat acolo pe un om foarte rănit de lepră, căruia mai multe mădulare, putrezind, îi căzuseră. Şi nu ştia de dânsul nimeni, fără numai singur preotul şi sora lui. Deci, a zis Vasilie către preot: "Pentru ce ai voit să tăinuieşti de mine această comoară a ta?" Răspuns-a preotul: "Omul este mânios şi ocărâtor, stăpâne, şi, pentru aceasta, m-am temut să ţi-l arăt, ca să nu greşească cu vreun cuvânt împotriva Sfinţiei tale". Atunci a zis Vasilie: "Bună nevoinţă alergi. Dar să mă laşi şi pe mine întru această noapte să-i slujesc lui, ca şi eu să fiu părtaş la plata ta". Drept aceea, a rămas fericitul Vasilie singur cu cel bolnav şi, închizându-se, toată noaptea a petrecut în rugăciune şi, dimineaţa, l-au scos pe cel bolnav întreg şi sănătos. Iar preotul şi sora sa şi toţi cei ce erau acolo, văzând o minune ca aceea, au proslăvit pe Dumnezeu. Şi s-a întors apoi Sfântul Vasilie la casa sa. Dumnezeului nostru slavă, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

Instagram

  5 X 1000

   

  Catedrala Neamului

  construimcatedrala.ro

  Tinerii ortodocși

  Nepsis

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   

   

  Numărul total de vizitatori

  11776293